Quicklinks:

Seitenstruktur:

Erlebnisheimat Erzgebirge
Regionalmanagement Erzgebirge

Allg. Informationen (Auszug "tschechisch")

Městský úřad Vejprty vznikl na základě zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, kdy ve smyslu § 2 odst. 1. citovaného zákona je městem obec, ve které do počátku účinnosti tohoto zákona působil městský národní výbor. Území Města Vejprty je součástí Ústeckého kraje, okresu Chomutov.

 

Město Vejprty spravuje své záležitosti v oblasti samostatné působnosti a vykonává státní správu v oblasti přenesené působnosti. Zabezpečení těchto činností zajišťuje městský úřad.

 

Od 12.11.2000 se orgány města řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Do samostatné působnosti města patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu města a jejich občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti a dále záležitosti, které do samostatné působnosti města svěří zvláštní zákon.

 

Do oblasti samostatné působnosti města patří zejména:

a) schvalování programu rozvoje územního obvodu města a provádění kontroly jeho plnění

b) hospodaření s majetkem města

c) poskytování a přijímání darů

d) sestavování rozpočtu města, hospodaření podle něj a vyúčtování hospodaření města za uplynulý kalendářní rok

e) zřizování trvalých nebo dočasných peněžních fondů

f) zakládání a zřizování právnických osob a zařízení, popřípadě jejich rušení

g) rozhodování o účasti obcí v obchodních společnostech a v nadacích

h) stanovení druhů místních poplatků a jejich sazeb podle zvláštního zákona

i) vydávání obecně závazných vyhlášek ve věcech patřících do samostatné působnosti

j) rozhodování o vyhlášení místního referenda a realizace jeho výsledků

k) uzavírání dohod o změně hranic obce

l) volba, zřizování a ustanovování orgánů obce

m) rozhodování o členství obce v dobrovolném svazku obcí a ve sdruženích obcí s mezinárodním prvkem

n) úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví a kultury, s výjimkou výkonu státní správy

o) místní záležitosti veřejného pořádku a zřizování městské policie, s výjimkou rozhodování o přestupcích

p) správa, údržba a provozování zařízení sloužících k uspokojování potřeb občanů, jsou-li vlastnictvím obce

q) čistota obce, odvoz domovních odpadů a jejich nezávadná likvidace, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod

r) ukládání sankcí podle Zákona o obcích

s) udělováním čestného občanství obce a udělování cen obce.

 

K plnění svých úkolů může obec vydávat obecně závazné vyhlášky. Obecně závazné vyhlášky musí být v souladu se zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány státní správy k jejich provedení. Obecně závazné vyhlášky musí být každému přístupny na městském úřadě.

 

Nejvyšším orgánem města ve věci samostatné působnosti je 15ti členné zastupitelstvo města ve složení:

 

Pharm Dr. Dalibor Chovanec (ČSSD), Bc. Jarmila Pospíšilová (ČSSD), Vlastimír Volín (SOS), Mgr. Emilie Schmidtová (SOS), Mgr. Oldřiška Šifferová (SOS), Jitka Gavdunová (ODS), Mgr. Tomáš Kluc (ODS), Petr Kratochvíl (ODS) Antonín Langer (ODS) Ing. Petr Boťanský (ODS), Erika Kučová (ODS), Jaroslav Horejš (ODS), Kazimír Straňák (ODS), Věra Koželuhová (KSČM), Ing. Milan Hodboď (KSČM).

 

Zastupitelstvu města rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce, ve věcech patřících do přenesené působnosti, jen stanoví-li tak Zákon o obcích, nebo zvláštní zákon:

 

Zastupitelstvu města je vyhrazeno:

a) schvalovat program rozvoje obce,

b) schvalovat územní plán města a regulační plán a vyhlašovat jejich závazné části obecně závaznou vyhláškou,

c) schvalovat rozpočet města a závěrečný účet města,

d) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy města,

e) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,

f) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,

g) delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c) Zákona o obcích na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,

h) navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,

i) vydávat obecně závazné vyhlášky města

j) rozhodovat o vyhlášení místního referenda,

k) navrhovat změny katastrálních území uvnitř města, schvalovat dohody o změně hranic města a o slučování obcí,

l) stanovit počet členů rady města

m) volit z řad členů zastupitelstva města starostu, místostarostu a další členy rady města (radní) a odvolávat je z funkce

n) určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni,

o) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,

p) volit starostu, místostarosty a další členy rady města (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady města, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,

q) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města,

r) zřizovat a rušit městskou policii,

s) rozhodovat o spolupráci města s jinými obcemi a o formě této spolupráce,

t) rozhodovat o zřízení a názvech částí města, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,

u) udělovat a odnímat čestné občanství města a ceny města,

v) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města,

w) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů,

 

V majetkoprávních úkonech je zastupitelstvu města vyhrazeno rozhodovat o:

a) nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku města

b) poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,

c) poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,

d) uzavření smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec účastníkem,

e) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,

f) vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000,- Kč,

g) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000,- Kč,

h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,

i) postoupení pohledávky vyšší než 20 000,- Kč,

j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení,

k) zastavení nemovitých věcí

l) emise komunálních obligací.

 

Zastupitelstvo města si může vyhradit další pravomoci, nejsou-li vyhrazeny jinému orgánu města.

 

Záměr města prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu města vyvěšením na úředním desce městského úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může město též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud město záměr nezveřejní je právní úkon od počátku neplatný. Nemovitost se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona platného ke dni zveřejnění záměru. Toto se nepoužije, jde-li o pronájem bytů a hrobových míst anebo pronájem nebo o výpůjčku majetku města na dobu kratší než 30 dnů nebo jde-li o pronájem nebo výpůjčku právnické osobě zřízené městem.

 

Jednání zastupitelstva města jsou veřejná. Rada města je pětičlenná v tomto složení:

 

Jitka Gavdunová, starostka (ODS), Vlastimír Volín, neuvolněný místostarosta (SOS), Mgr.Tomáš Kluc, člen rady (ODS), Petr Kratochvíl, člen rady (ODS), Kazimír Straňák, člen rady (ODS).

 

Do kompetencí rady patří:

a) zabezpečovat hospodaření města podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem města,

b) plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem města, s výjimkou městské policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu města

c) rozhodovat ve věcech města jako jediného společníka obchodní společnosti,

d) vydávat nařízení města,

e) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva města nebo komisemi rady města,

f) stanovit rozdělení pravomocí v městském úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení městského úřadu,

g) na návrh tajemníka městského úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů městského úřadu v souladu se zvláštními zákonem

h) zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady města, jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,

i) kontrolovat plnění úkolů městským úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti města,

j) stanovit celkový počet zaměstnanců města v městském úřadu a v organizačních složkách města,

k) ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti města (§58), tuto působnost může rada města svěřit příslušnému odboru městského úřadu zcela ne zčásti,

l) přezkoumávat za základě podnětů opatření přijatá městským úřadem v samostatné působnosti a komisemi,

m) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce, tuto působnost může rada města svěřit příslušnému odboru městského úřadu nebo příspěvkové organizaci města zcela nebo zčásti,

n) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,

o) schvalovat organizační řád městského úřadu,

p) plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem.

 

Úkoly starostky města:

Stojí v čele městského úřadu. Zastupuje město navenek.

 

Úkoly neuvolněného místostarosty města:

a) zastupuje starostku v době její nepřítomnosti

b) koordinuje činnost města v oblasti kultury a sportu

c) koordinuje činnost města na úseku bezpečnosti ve městě a krizového řízení města

d) koordinuje činnost výborů zastupitelstva města a komisí rady města

 

Město zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány tyto výbory:

1. finanční, předseda PharmDr. Dalibor Chovanec

2. kontrolní, předseda Mgr. Schmidtová Emilie

3. majetkový, Koželuhová Věra

4. pro národnostní menšinu, Mgr. Šifferová Oldřiška.

 

Dále město zřídilo osadní výbory:

Zatím neustanoveno. Rada města Vejprty zřídila jako své iniciativní a poradní orgány komise: Zatím neustanoveno. Zvláštním orgánem je komise k projednávání přestupků. Předsedkyní je Sekerková Mirka. Komise rady a výbory zastupitelstva a osadní výbory města budou nově vytvořeny. Městský úřad Vejprty vykonává státní správu (přenesenou působnost) v rozsahu stanoveném zvláštními zákony. Činnost pověřeného obecního úřadu vykonává pro obvod zahrnující obce: Vejprty, Kovářská, Měděnec, Kryštofovy Hamry, Loučná pod Klínovcem:

1. Funkci matričního úřadu vykonává v obvodu: Vejprty, Kryštofovy Hamry a město Loučná pod Klínovcem

2. činnost státní správy na úseku soc.dávek pro obvody: Vejprty, Kovářská, Měděnec, Kryštofovy Hamry a město Loučná pod Klínovcem

3. funkci stavebního úřadu vykonává v obvodu Vejprty, Kovářská, Měděnec, Kryštofovy Hamry a město Loučná pod Klínovcem

 

Na základě veřejnoprávní smlouvy vykonává město činnost na úseku přestupků pro obce:

- město Loučná pod Klínovcem, Měděnec, Kovářská

Na základě veřejnoprávní smlouvy vykonává město činnost na úseku sociálně-právní ochrany dětí pro obce:

- město Loučná pod Klínovcem

Město může vydávat nařízení města v přenesené působnosti.

Pro plnění úkolů v oblasti samostatné a přenesené působnosti zaměstnává Městský úřad Vejprty 26 pracovníků úřadu (z toho 2 pracovnice na MD, 2 pracovníci v děl.profesi, a 2 pracovní místa dotovaná ÚP) . Celkově zaměstnává město 31 pracovníků na hlavní pracovní poměr.

zur mobilen Version